enum در c++ چیست؟

enum در c++ چیست؟

نوع داده شمارشی یک نوع داده است که توسط کاربر تعریف می شود و شامل ثابت های عددی می باشد.

#include <iostream>
using namespace std;
 
enum week { Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday };
 
int main()
{
    week today;
    today = Wednesday;
    cout << "Day " << today+1;
    return 0;
}

خروجی این کد به صورت Day 4 خواهد بود.