تفاوت PrimaryKey و ForeignKey

تفاوت بین کلید خارجی و کلید اصلی

تفاوت اصلی بین کلید خارجی و کلید اصلی در این است که کلید خارجی یک ستون یا مجموعه ای از ستون ها است که به یک کلید اصلی یا کلید نامزد جدول دیگر اشاره می کنند در حالی که کلید اصلی یک ستون یا مجموعه ستون هایی است که می توان از آنها استفاده کرد منحصر به فرد یک ردیف در یک جدول را مشخص کنید.یک ستون یا مجموعه ای از ستون ها که می تواند برای شناسایی یا دسترسی به یک ردیف یا مجموعه ای از ردیف ها در یک پایگاه داده استفاده شود ، کلید نامیده می شود. کلید اصلی در یک پایگاه داده رابطه ای ترکیبی از ستون ها در یک جدول است که به طور منحصر به فرد…

برای مشاهده کامل پست روی این لینک کلیک کنید