حل ارورErrorException Array to string conversion هنگام ران کردن دستور php artisan در لاراول

این مشکل برای این بود که روت ایجاد کرده بودم که ساختار درستی نداشت.

Route::apiResource('save', [PostsController::class, 'save']);

و با ارور زیر مواجه شدم:

ErrorException

Array to string conversion

at C:\xampp\htdocs\MyProjects\bessi\bessi2\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ResourceRegistrar.php:410
406▕ protected function getResourceAction($resource, $controller, $method, $options)
407▕ {
408▕ $name = $this->getResourceRouteName($resource, $method, $options);
409▕
➜ 410▕ $action = [‘as’ => $name, ‘uses’ => $controller.’@’.$method];
411▕
412▕ if (isset($options[‘middleware’])) {
413▕ $action[‘middleware’] = $options[‘middleware’];
414▕ }

1 C:\xampp\htdocs\MyProjects\bessi\bessi2\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ResourceRegistrar.php:410
Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions::handleError(“Array to string conversion”, “C:\xampp\htdocs\MyProjects\bessi\bessi2\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routi
ng\ResourceRegistrar.php”)

2 C:\xampp\htdocs\MyProjects\bessi\bessi2\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ResourceRegistrar.php:187
Illuminate\Routing\ResourceRegistrar::getResourceAction(“save”, “index”, [])

فقط کافیه روت رو اصلاح کنید همین :/

حل ارورNoSuchMethodError (NoSuchMethodError: The method ‘*’ was called on null در فلاتر

جواب این مشکل در سایت stackoverflowهم جواب داده نشده(تا به این تاریخ) ولی هیچ ارور خاصی نیست.

شما یک کلاس تعریف کردید و همچنین داخلش constructor تعریف کردید اما اونجایی که کلاس رو صدا زدید متدهای ورودی رو صدا نزدید.

منبع:آچارکد AcharCode.ir