نحوه خواندن یکdictionary به صورت key , value در python

برای خواندن یه dictionary به صورت key , value ، به شکل زیر عمل کنید:

x = {"name":"AcharCode", "for":"Developers" }
for key,value in x.items():
    print(key , value)

در کد بالا با استفاده از متد ()items تونستیم به صورت key , value به محتویات یه dictionary دسترسی داشته باشیم.

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

name AcharCode
for Developers

منبع : reference( بعد از رفتن به صفحه جدید روی گزینه skip کلیک کنید تا به صفحه اصلی بروید.)