اضافه کردن یک کلید خارجی(foriegn key) به جدولی که از قبل ساخته شده – Laravel

اول یه ماگریشن درست میکنیم:

php artisan make:migration create_foreign_key_for__table --table=products

حالا داخل ماگریشن کد زیر زیر مینزیم:

Schema::table('products', function (Blueprint $table) {
    $table->integer('user_id')->unsigned()->change();

    $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users');
});

و در آخر :

php artisan migrate

حل مشکل route login not defined در api passportلاراول 8

اول باید لاکین کرده باشید و توکن رو داشته باشید.

فقط کافیه تو نوارheader در postman قسمت Key ، کلمه Authorization رو بنویسید.